1ος Διάπλους

  • 2 Σάρωθρα-Μεγανήσι
  • Εξοπλισμός Αγροτικού Ιατρείου Μεγανησίου
  • Εξοπλισμός Σχολείων Μεγανησίου & Καλάμου